Ashi-Guruma
  De-Ashi-Barai
  Hane-Goshi
  Harai-Goshi
  Harai-Tsuri-Komi-Ashi
  Hiza-Guruma
  Ippon-Seoi-Nage
  Kata-Guruma
  Koshi-Guruma
  Ko-Soto-Gake
  Ko-Soto-Gari
  Morote-Seoi-Nage
  O-Goshi
  O-Guruma
  O-Kuri-Ashi
  O-Soto-Gari
  O-Soto-Otoshi
  Ouichi-Gari
  Tsuri-Goshi
  Tsuri-Komi-Goshi
  Uchi-Mata
  Uki-Goshi
  Uki-Otoshi
  Uki-Waza
  Ura-Nage
  Ushiro-Goshi
  Utsuri-Goshi
  Yoko-Gake
  Yoko-Guruma
  Yoko-Otoshi